سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه علمیه شهید صدوقی 
استاد 
1390/07/01 
1391/03/31 
الموجز 
تدریس 
مدرسه علمیه شهید صدوقی 
استاد 
1391/07/01 
1394/03/31 
اصول فقه مظفر 
تدریس 
مدرسه علمیه سلیمانیه 
استاد 
1387/07/01 
1389/03/31 
اصول فقه مظفر 
تدریس 
مدرسه علیمه عالی نواب 
مدرس 
 
 
اصول فقه مظفر 
تدریس 
مدرسه علیمه عالی نواب 
استاد 
1387/07/01 
1387/11/01 
رسائل 
تدریس 
مدرسه علیمه عالی نواب 
استاد 
1387/07/01 
1394/03/31 
کفایه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد 
استاد 
1393/07/01 
1394/10/30 
دروس فی علم الاصول حلقه 2 
تدریس 
مدرسه علیمه حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف 
استاد 
1394/07/01 
1394/11/30 
رسائل 
تدریس 
جامعۀ المصطفی العالمیۀ 
استاد 
1392/11/01 
1393/03/31 
دروس فی علم الاصول حلقه 1 
تدریس 
مدرسه علمیه عالی نواب 
استاد 
1390/07/01 
1392/11/01 
رسائل 
تدریس 
مدرسه علمیه سلیمانیه 
استاد 
1391/07/01 
1393/03/31 
اصول فقه مظفر 
همکاری 
مدرسه فقاهت 
استاد پژوهشی و ناظر مباحثات 
1393/07/01 
ادامه دارد 
رسائل 
اداری 
دفتر تبلیغات اسلامی قم شعبه خراسان رضوی 
کارشناس مسئول مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره 
1395/06/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
تدریس 
مدرسه علمیه عالی نواب 
استاد 
1395/07/01 
ادامه دارد 
رسائل 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری مشهد 
استاد 
1395/07/01 
1396/04/15 
رسائل 
تدریس 
مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره 
استاد 
1395/11/06 
1396/04/28 
علل الحدیث 2 (وضع حدیث) 
تدریس 
مدرسه علمیه حجتیه اصفهانیها 
استاد 
1395/05/02 
1395/05/14 
مدخل علم فقه 
تدریس 
مدرسه فقاهت 
استاد 
1395/06/06 
1395/06/18 
مهندسی علم اصول 
همکاری 
مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی 
داور 
1396/01/23 
ادامه دارد 
داوری مقالات ارسالی به مجله 
همکاری 
مجله عملی پژوهشی مطالعات اسلامی فقه و اصول 
داور 
1396/03/03 
ادامه دارد 
داوری مقالات ارسالی به مجله 
تدریس 
مدرسه علمیه عالی نواب 
استاد 
1396/06/20 
ادامه دارد 
مدخل علم فقه