مشخصات فردی و زندگینامه
نام:بلال
نام خانوادگی:شاکری
پست الکترونیک:b.shakeri@iran.ir
تلفن همراه:09158000526
نخصص ها:فقه و اصول