بررسی تطبیقی ارزشیابی مشاغل در اسلام و علم مدیریت
61 بازدید
محل نشر: پذیرفته شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش پیش رو با هدف بررسی نظام ارزشیابی مشاغل از دیدگاه اسلام و علم مدیریت انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که به تحلیل رابطه متغیرهای مطرح شده درباره ارزشیابی مشاغل از دیدگاه اسلام و علم مدیریت پرداخته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ارزشیابی مشاغل از نظر اسلام نیز مورد تأیید بوده و ادله فراوانی از آیات و روایات بر آن دلالت دارد. اما آنچه مهم است تعیین ضوابطی دقیق، جهت درجه بندی مشاغل است. با بررس صورت گرفته می توان گفت در این زمینه سه عامل اصلی : تأثیرگذاری، اهمیت و سختی کار وجود دارد که هرکدام دارای زیرمجموعه هایی تحت عناوین : مهارت، مسئولیت، فعالیت و شرایط کار می باشد. این طبقه بندی عوامل - از کلی به جزیی - می تواند در ارزیابی دقیق تر مشاغل تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب جمع بین دو نظریه مطرح درباره یکسان بودن تأثیر عوامل در تمام مشاغل یا متفاوت بودن آنها به لحاظ ماهیت هر شغل ، می شود بدین صورت که سه عامل اصلی در تمام مشاغل یکسان درنظر گرفته شود و امتیازی مساوری داشته باشند، اما عوامل بعد به لحاظ نوع مشاغل سنجیده شده و باتوجه به ماهیت هر شغل امتیاز خاصی برای هر عنصر درنظر گرفته شود. فایده چنین امتیازگذاری این است که علاوه بر نسبت سنجی میان گروه های اصلی مشاغل، زیر مجموعه های هر گروه نیز نسبت سنجی شده و ارزشیابی از دقت بالایی برخوردار خواهد بود.