بررسی تطبیقی بهداشت و ایمنی محیط کار در اسلام و علم مدیریت
59 بازدید
محل نشر: پذیرفته شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش پیش رو با هدف بررسی بهداشت و ایمنی محیط کار از دیدگاه اسلام و علم مدیریت انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که به تحلیل رابطه متغیرهای مطرح شده درباره بهداشت و ایمنی محیط از دیدگاه اسلام و علم مدیریت پرداخته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، ایمنی و بهداشت محیط کار از مهم ترین مسائل مورد توجه در علم مدیریت منابع انسانی است. زیرا در صورت عدم رعایت آن، نیروی انسانی با کاهش بهره وری مواجه شده و این کاهش مستلزم ضررهای فراوانی بر سازمان است. لذا توجه به ایمنی و بهداشت بسیار ضروری بوده و در روایات نیز به اهمیت و ضرورت آن تصریح شده است. از نظر اسلام و علم مدیریت منابع انسانی معیارهای مختلفی برای ایجاد امنیت و بهداشت در محیط کار بیان شده است. البته باتوجه به اینکه ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی، فعالیتی دوجانبه است، لذا می توان دستورات اسلامی و مدیریت را در دو بخش عمده : فرهنگ سازی (آموزش کارکنان، بهبود بهداشت کارکنان، عدم ایجاد استرس و ...، همچنین بیان راه کارهایی جهت کم کردن فشار روانی و ایجاد نشاط میان کارکنان) و بهداشت محیط کار (تهویه هوا، استفاده مناسب از ابزارآلات و امکانات، تعمیر و نگهداری ابزار آلات و ...) بیان کرد.