بازخوانی نقش اجمال مخصص در تمسک به عام
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی (پذیرفته جهت چاپ در شماره های اینده)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی