بررسی تطبیقی نیرویابی، جذب و گزینش در اسلام و علم مدیریت
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی