بررسی تطبیقی نظام تنبیهی در اسلام و علم مدیریت
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی